“Muốn biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn xin lệnh các bảo vệ vì có sự hành hung trong gia đình (kể cả các chỉ dẩn quan trọng về sự an toàn) xin nhấp chuột vào đây”

“Nếu quý vị có những thắc mắc tổng quát về các lệnh bảo vệ khi có sự hành hung trong gia đình hoặc cần sự giúp đở trong việc nộp đơn xin lệnh bảo vệ tại Quận King, Xin nhấp huột vào đây”